56 سوال پرسونا

56 سوال پرسونا سابقه شخصی: مشتری چند ساله است؟ جنسیت مشتری چیست؟ مشتری چند فرزند دارد؟ بالاترین سطح تحصیلاتی که مشتری تجربه کرده است چیست؟ منبع درآمد مشتری چیست؟ مشتری سالانه چقدر درآمد دارد؟ آیا مشتری متاهل است؟ اهداف شخصی مشتری چیست؟ ارزش های شخصی آنها چیست؟ قومیت مشتری چیست؟ سابقه کاری: مشتری برای امرار معاش چه می کند؟ مشتری در چه صنعتی...