از خوب به عالی

  این کتاب رو دکتر افشین صفایی به من پیشنهاد دادند و من تا آخر عمر بابت این پیشنهاد ازشون ممنون هستم. لپ مطلب اینکه این کتاب حاصل کار یک تیم محقق هست که بیزینس های مختلف رو از ظهور تا پایان یا از ظهور تا تاریخ چاپ کتاب مورد بررسی...