بازاریابی مشارکتی چیست

بازاریابی مشارکتی چیست در بازاریابی مشارکتی دو شرکت یا دو فرد که بازار هدف های مکمل یا متناسب همدیگر دارن با همکاری با هم دست به جذب مشتری می زنن. این میشه تعریف کلی بازاریابی مشارکتی، اگر چیزی دستگیرتون نشد نگران نباشید تو مثال شفاف میشه براتون. مثال برای بازاریابی مشارکتی یک آموزشگاه...